​​

Gemeentebibliotheek

Inleiding
Zou het wat zijn als we met onze gemeente zouden beschikken over een bibliotheek met boeken over het geloof? Boeken die ons (verder) op weg zouden kunnen helpen in onze relatie met God, in ons groeien in geloof? Een of meerdere kasten in ons Hervormd Centrum met boeken waaruit u boeken kunt lenen als u specifiek iets wilt lezen over geloofsopvoeding? Of als u wilt weten welke kinderbijbels of dagboeken er beschikbaar zijn, of welke christelijke romans, of een boek over kerkgeschiedenis? Maar waarom zou een bibliotheek in de kerk wat zijn? En welke soorten boeken zijn dan zinvol? Ik wil in het onderstaande eerst vertellen wat voor soort boeken ik met een ‘gemeentebibliotheek’ op het oog heb en vervolgens het plan nader ontvouwen.

De inhoud van een ‘gemeentebibliotheek’

Bijbel Bijbelkennis, kennis van wat de Heere God tegen ons zegt, is belangrijk voor ons geloof. We hebben voeding nodig om opgebouwd te worden, te groeien, in geloof, in de relatie met Hem. Om gevoed te worden gaan we naar de kerk, catechisatie, een kring of andere geloof-gerelateerde activiteit. Informatie daarover is te vinden in bijv. het kerkblad, de ‘Door de Poort’, de website www.kerkvannieuwpoort.nl en in de afkondigingen voorafgaande aan de kerkdiensten. Dit gaat voornamelijk om de gezamenlijke voedingsmomenten. Om een persoonlijke relatie te onderhouden, op te bouwen, te groeien in de relatie is persoonlijk contact nodig. Zo ook in een relatie met God. Een persoonlijk gesprek met God kan in stilte, in de binnenkamer in gebed (zie Mattheus 6 vers 6). En middels het lezen van de Bijbel. De Bijbel is in zeer uiteenlopende talen beschikbaar.

– Landstalen. Vanuit de oorspronkelijke talen waarin de Bijbel is geschreven (Hebreeuws en Grieks) zijn (zo veel mogelijk letterlijke) vertalingen gemaakt in landstalen (Nederlands, Engels, Chinees, Arabisch etc.) – Kindertaal. Voor verschillende leeftijdsgroepen/ ontwikkelingsniveaus van kinderen zijn Bijbels geschreven om kinderen bekend te maken met de Bijbelse verhalen (Prentenbijbel, Kijkbijbel, Startbijbel etc.) – Eigentijdse vertalingen. In Nederland zijn in verschillende taalperioden vertalingen van de Bijbel gemaakt (Statenvertaling, NBG 51, NBV, Herziene Statenvertaling etc.)

En zo zijn er nog wel meer varianten van de Bijbel beschikbaar. Hoe preciezer de vertaling de oorspronkelijke woorden van God uit de Hebreeuwse en Griekse teksten weergeeft, hoe dichter we kunnen komen bij de bedoeling van de woorden van de Bijbel. Een liefdesbrief aan ons persoonlijk gericht lezen we immers ook liever in het origineel. We nemen er dan geen genoegen mee dat iemand anders in zijn eigen woorden aan ons vertelt wat er ongeveer in die brief staat. Of dat iemand ons in het kort er de strekking van meedeelt. Nee, dan wil je precies weten wat die geliefde aan je schrijft, welke woorden en zinswendingen hij of zij gebruikt, wat er achter de woorden schuilgaat. Vandaar ook de zo letterlijk mogelijke vertaling van de Bijbel; om dichter bij Gods Woord te komen. Maar dan is het natuurlijk wel van belang dat je een vertaling kiest die je kunt begrijpen. In je moedertaal, op het niveau van je ontwikkeling, in de taal van de tijd die je kunt begrijpen.

Naast de directe bron, de Bijbel, is er in de loop van de kerkgeschiedenis vanaf Jezus’ komst op aarde tot nu toe ook veel geschreven over de Bijbel, over het geloof. We kunnen daarbij denken aan Bijbelse dagboeken, Bijbelstudie boekjes, geschriften van kerkvaders en andere gelovigen, theologie, boeken over de geloofspraktijk, Bijbelse en christelijke romans, Christelijke kinderboeken, christelijke poëzie etc. In een stil gesprek met de schrijver van een boek dat je leest kan het geloof meer vorm krijgen, meer tot verdieping komen.

Bijbelse dagboeken Een Bijbels dagboek kan structuur geven aan het Bijbellezen. Meestal wordt er eerst een Bijbelgedeelte afgedrukt, waar vervolgens een meditatief stukje over geschreven staat. Deze dagboeken zijn er ook in vele categorieën.

– Voor kinderen (bijv.: Jouw reis door de Bijbel) – Voor jongeren (bijv. van de HGJB) – Voor volwassenen ds. M.M. van Campen (‘Gods weg met mensen’, ‘iedere dag een psalm’, ‘Van plaats tot plaats’) – ds. P. de Jong (‘Doorgeven’, ‘Door vreemd gebied’) – ds. A.F. Troost (‘Gaandeweg Hem tegemoet’, ‘Aan stille wateren’) – Themadagboeken (zoals 40 dagen kalenders voor de Lijdenstijd)

Bijbelstudie boekjes Bijbelstudieboekjes zijn boekjes waarmee je aan de hand van vragen en verklarende informatieve stukjes door een Bijbelgedeelte wordt heen geloodst. Op de gemeentegroeigroepen wordt bijv. gebruik gemaakt van dergelijke boekjes. Hier zijn ook veel varianten van.

– Over een bepaald thema (bijv. over de vrucht van de Geest) – Over een Bijbelboek (bijv. over Prediker, Genesis, Openbaringen)

Geschriften van kerkvaders en andere gelovigen Belangrijke bronnen voor ons als christenen zijn ook de geschriften van kerkvaders en andere gelovigen. Mensen uit het verleden die veel betekend hebben voor de kerk in hun tijd, maar waarvan de invloed ook nu nog merkbaar is in bijv. gebruiken in de kerk en geloofsstandpunten van gelovigen heden ten dage.

– Calvijn (de Institutie) – Augustinus (Belijdenissen, De stad van God) – Luther – Kierkegaard (De ziekte tot de dood) – Bonhoeffer (De navolging) – C.S. Lewis (Onversneden Christendom, De grote scheiding, Brieven uit de hel)

Theologie Binnen de theologie zijn er verschillende disciplines die op hun wijze het geloof, de Bijbel benaderen.

– Kerkgeschiedenis (geschiedschrijving over de kerk en gelovigen van 0 tot nu, bijv. ‘Geschiedenis der kerk’ van O.J. de Jong) – Dogmatiek (leerstellige overdenking van de Bijbel en het geloof, bijv. Van den Brink & Van de Kooi: Christelijke Dogmatiek. Of boeken van dr. Van de Beek: ‘Jezus Kurios’, ‘Lichaam en Geest van Christus’) – Inleidingen in het Oude en/of Nieuwe Testament – Bijbelcommentaren (bijv. Matthew Henry, Korte Verklaring) – Boeken over de relatie tussen geloof en wetenschap (bijv. ‘Omhoog kijken in plat land’).

De geloofspraktijk Er wordt ook veel geschreven over de levenspraktijk van een christen. In allerlei aspecten van het leven, zoals huwelijk, geloofsopvoeding, omgaan met gebreken, maar ook leven als christen in landen waar vervolging is.

– Het huwelijk (Tim Keller – In alle redelijkheid (Tim Keller) – Boeken van en over de Vervolgde Kerk (bijv. ‘Het lied van de nachtegaal’)

Bijbelse en christelijke romans Voor momenten waarop meer ontspanning gezocht wordt, zijn ook de bijbelse romans (geromantiseerd verhaal over een Bijbelse persoonlijkheid of geschiedenis) beschikbaar en de christelijke romans (waarin christelijke aspecten een belangrijke rol spelen in het verhaal).

– Francine Rivers (bijv. De serie over bijbelse vrouwen en de serie over bijbelse mannen) – Lynn Austin (bijv. ‘Eva’s dochters’)

Christelijke kinderboeken Ook voor kinderen zijn leesboeken in lijn met ons geloof beschikbaar.

Christelijke poëzie Soms ook kan het mooi zijn om met een gedicht je gedachten te laten gaan over het geloof, God en de Bijbel.

– Gedichtenbundels van Nel Benschop of Jaqueline van der Waals.

Gemeentebibliotheek in praktijk

Waarschijnlijk heeft niet iedereen boeken uit alle bovengenoemde categorieën thuis in de boekenkast staan. En de een leest natuurlijk ook liever iets uit de ene categorie en een ander weer uit een andere. Maar het zou mooi zijn als we als gemeente de beschikking zouden hebben over zo’n grote variatie aan leesstof. Dan kunnen gemeenteleden ter opbouw van hun geloof boeken lenen die zij niet in hun eigen kast hebben staan. Maar ook kunnen gemeenteleden dan eens een bepaald boek uit onze bibliotheek aan iemand uitlenen waarvan ze gemerkt hebben dat deze persoon hongerig is op juist dat gebied.

Het lijkt mij een mooi idee om boeken uit bovengenoemde categorieën bij elkaar te sprokkelen en deze als bibliotheek in het Hervormd Centrum te plaatsen. Om deze bibliotheek vorm te kunnen geven zijn allereerst boeken uit bovengenoemde categorieën (of in lijn daarmee) nodig. Heeft u een of meerdere boeken die u geschikt acht voor de bibliotheek in uw bezit en zou u daar afstand van willen doen ten behoeve van onze gemeentebibliotheek? U kunt daarover contact met mij opnemen. Heel hartelijk aanbevolen! Dit bericht begon ik met de vraag of het wat zou zijn als we met onze gemeente zouden beschikken over een bibliotheek met boeken over het geloof. Zou u/ jij me ook willen laten weten wat u/ jij van het idee vindt? (lizettedekruijf@kpnmail.nl/ 0184 – 60 12 70 / in levenden lijve). Lizette de Kruijf

2 Zaaierbericht 7-12-2014 

Gemeentebibliotheek: In de laatste ‘Door de Poort’ schreef ik van het voornemen om een gemeentebibliotheek op te zetten. Om gemeenteleden de mogelijkheid te geven om ter opbouw van hun geloof boeken te lenen die zij niet in hun eigen kast hebben staan. Maar ook kunnen gemeenteleden dan eens een bepaald boek uit onze bibliotheek aan iemand uitlenen waarvan ze gemerkt hebben dat deze persoon hongerig is op juist dat gebied. In de DDP had ik iets meer papieren plaats om uit te wijden, maar in het kort stelde ik de volgende categorieën voor: Bijbels, Bijbelse dagboeken, Bijbelstudieboekjes, geschriften van kerkvaders en andere gelovigen, theologie, boeken over de geloofspraktijk, Bijbelse en christelijke romans, Christelijke kinderboeken, christelijke poëzie etc. Ik begreep dat het idee in goede aarde is gevallen en ook zijn er al boeken aangeboden waar we wat mee kunnen. Er komt een kast in de kleine zaal van het HC, er zijn wat vrijwilligers, we kunnen dus aan de slag. We hopen dat de verzameling nog verder uitgebreid mag worden. Kunt u ons helpen aan boeken in lijn met de bovengenoemde categorieën? We hopen dat u contact opneemt met Petra Korevaar (0184 – 600 899, hansenpetra@kpnmail.nl) of met mij (0184 – 60 12 70, lizettedekruijf@kpnmail.nl). In de hal van het kerkgebouw en in de hal van het HC zal een doos geplaatst worden waar u boeken die u wilt doneren in kunt doen. Indien gewenst kunnen boeken ook bij u thuis afgehaald worden. We hopen dat de opbouw van de bibliotheek mag dienen tot geloofsopbouw. Van harte bij u aanbevolen!

Hartelijke groeten, Lizette de Kruijf

3 Zaaierbericht 21-12-2014

Gemeentebibliotheek: Er is al een mooie stapel boeken en een aantal toezeggingen binnengekomen. Heel hartelijk dank daarvoor! Een goed begin… Als u ons ook (aan boeken) kunt helpen: heel graag. Zo bouwen we samen aan onze bibliotheek. U kunt uw boeken doneren in de daarvoor bestemde dozen in het kerkgebouw en het HC. Ook kunt u contact opnemen met Petra Korevaar (0184 – 600 899) of met mij (0184 – 60 12 70). Voor meer informatie, zie: www.kerkvannieuwpoort.nl Hartelijke groeten, Lizette de Kruijf

4 Zaaierbericht 8-02-2015

 Gemeentebibliotheek: Behalve naar ‘goede boeken’ (zie voor eerdere berichtgeving www.kerkvannieuwpoort.nl onder de knop ‘gemeentebibliotheek’) zijn we nu ook op zoek naar medewerkers. De reeds vele binnengekomen boeken zijn grotendeels gesorteerd, er komen kasten in het HC en er worden nog boeken aangeschaft om de collectie aan te vullen. Maar om de kasten met boeken om te vormen tot een gemeentebibliotheek waaruit dus boeken uitgeleend kunnen worden, moet er nog het een en ander gebeuren. Petra en ik zijn daarom op zoek naar iemand die vaardig is met het computerprogramma ‘Excel’. De boeken moeten namelijk in de computer ingevoerd worden als in een catalogus. Verder zijn we op zoek naar mensen die met allerhande andere praktische zaken kunnen helpen, zoals: labellen van boeken, plastificeren en (op iets langere termijn) het uitlenen van de boeken. Wie wil ons team versterken, voor even of structureel? (Petra Korevaar: 0184 – 600 899, hansenpetra@kpnmail.nl; Lizette de Kruijf: 0184 – 60 12 70, lizettedekruijf@kpnmail.nl).

Lizette de Kruijf

5 Gemeentebibliotheek DDP maart 2015

Van idee tot ver in de opbouwfase

In de vorige ‘Door de Poort’ schreef ik over het idee om een gemeentebibliotheek op te zetten. In deze editie mag ik vertellen hoe ver we nu in de opbouwfase zijn. In het kort is het volgende gebeurd (zie www.kerkvannieuwpoort.nl onder de knop ‘gemeentebibliotheek’ voor de tussenliggende berichtgeving in de Zaaier):

Op de oproepjes in de Zaaier en via de dozen in de kerk en het HC heeft u een mooi aantal en een aantal mooie boeken gedoneerd (waarvoor heel hartelijk dank!). Petra, Micha en ik hebben toen de eerste lichting boeken (zo’n 350…) gesorteerd op de categorieën die in de vorige DdP staan beschreven. Vervolgens zijn er nog veel meer boeken binnengebracht. Toen de tijdelijke opbergplek onder de trap van het HC toch echt te klein bleek, is het grootste deel van de verzameling overgebracht naar de kluis in het HC. Daar hebben we de nieuw ingekomen boeken vervolgens gesorteerd. In de kleine zaal zijn op moment van schrijven de boekenkasten in de maak, alwaar de boeken heen verhuisd zullen worden wanneer dat mogelijk is. Er hebben zich al een paar vrijwilligers gemeld om mee te helpen om de boeken in te voeren in de computer, te nummeren op categorie, eventueel te plastificeren en te helpen bij het beheer van de bibliotheek. Meer hulp is zeker welkom, dus schroom niet om contact op te nemen!

Eerdergenoemd trio is samen naar een kringloop en een Christelijke boekhandel afgereisd en heeft daar nog een mooie aanvulling voor de collectie weten te bemachtigen. Mocht u nog een of meerdere boeken in uw bezit hebben die u met de gemeente zou willen delen, heel graag. Het categorieënsysteem dat we voor de bibliotheek hanteren hebben we iets verfijnd en is nu als volgt:

Tabel Categorieën Gemeentebibliotheek
1 Bijbels
2 Bijbelstudieboekjes
3 Bijbelse dagboeken
4 Bijbelse geschiedenis en handboeken
5 Boeken over de geloofspraktijk
6 Geschriften van kerkvaders en andere gelovigen
7 Theologie      Pastoraat Kerkgeschiedenis Dogmatiek Overige
8 Christelijke roman
9 Christelijke thriller
10 Christelijke streekromans
11 Christelijke poëzie
12 Christelijke kinderboeken

Als u of jij mee wilt helpen in de bibliotheek, of boeken wilt doneren (buiten de dozen in de kerk en het HC om), neem dan contact op met Petra Korevaar (0184 – 600 899) of met mij (0184 – 60 12 70). Heel hartelijk bij u aanbevolen!

Volgende stappen hopen we weer in de Zaaier, via de website en in de volgende Door de Poort te kunnen vermelden.

We zien ernaar uit om de opening van de bibliotheek aan te kunnen kondigen…

Lizette de Kruijf

6 Zaaierbericht 24-05-2015

 Gemeentebibliotheek: Zoals al zichtbaar is geworden in het Hervormd Centrum, begint onze bibliotheek serieuze vormen aan te nemen. De dag van de opening lijkt erg nabij gekomen… Er staat een mooi aantal boekenkasten, de boeken zijn gesorteerd, van een rugnummer voorzien, voor zover nodig geplastificeerd, van een eigendomsstempel voorzien en in de computer ingevoerd. Met dank aan de medewerkers (Petra Korevaar, Marian Ouwerkerk, Thonny v/d Wal, Ina v/d Hoff, Lianne Kroon, Carina v/d Ham, Conny Ritmeester en Micha de Kruijf). Wie het leuk lijkt: voor het uitleenwerk kunnen we nog best mensen gebruiken, neem gerust eens contact met ons op. Binnenkort hopen we u en jou verder en gedetailleerder te informeren over het hoe en wat van de bibliotheek, dus nog heel even geduld…

Hartelijke groeten, Lizette de Kruijf

7 Infobrief 7 juni 2015
 
Informatiebrief gemeentebibliotheek
 
In de laatste Door de Poort sloot ik mijn artikel over de bibliotheek af met de woorden: ‘We zien ernaar uit om de opening van de bibliotheek aan te kunnen kondigen…’. Bij deze dan waar we naar hebben uitgezien: we hopen op maandag 15 juni 18:30u te openen!
 
De stand van zaken

In de kleine zaal van het Hervormd Centrum staan inmiddels zes boeken-kasten die de kerkrentmeesters voor ons hebben aangeschaft.  Ook hebben ze ons voorzien van een computer waarin allerhande boekgegevens opgeslagen kunnen worden en uitleengegevens in kunnen worden bijgehouden. In de kasten staan de boeken die door velen rijkelijk geschonken zijn: heel hartelijk dank daarvoor! Ook is de collectie aangevuld met boeken die her en der uit kringloop-winkels en boekhandels verzameld zijn en binnen ons assortiment passen.

Ons bibliotheekteam heeft de boeken gesorteerd in dertien categorieën. Elk boek is van een rugnummer voorzien, voor zover nodig geplastificeerd, van een eigendomsstempel voorzien en in de bibliotheekcomputer ingevoerd. De boeken zijn op categorienummer in de kasten geplaatst.

 De categorieën

Ons assortiment boeken is verdeeld in 13 categorieën. De categorieën zijn:
1          Bijbels
2          Bijbelstudieboekjes
3          Bijbelse dagboeken
4          Bijbelse geschiedenis en hand-boeken
5          Boeken over de geloofspraktijk
6          Geschriften van kerkvaders en andere gelovigen
7          Theologie (onderverdeeld in: pastoraat / Bijbeluitleg en Bijbelverklaringen / Geloofsleer / Kerkgeschiedenis / Kerk en liturgie / Ethiek / Zending en evangelisatie)
8          Christelijke romans
9          Christelijke thrillers
10        Christelijke streekromans
11        Christelijke poëzie, gedachten en korte verhalen
12        Christelijke kinderboeken
13        Liedbundels

Deze bovenstaande categorieën hebben we gekozen omdat deze naar ons idee het meest in lijn zijn met de doelstelling van de gemeentebibliotheek, namelijk:

gemeenteleden de mogelijkheid te geven om ter opbouw van hun geloof boeken te lenen die zij niet in hun eigen kast hebben staan.
Maar ook om gemeenteleden in staat te stellen om een bepaald boek uit onze bibliotheek aan iemand anders uit te lenen waarvan ze gemerkt hebben dat deze persoon naar het geloof hongerig is op juist dat gebied.(Een uitgebreide motivatie van het waarom van de bibliotheek vindt u op www.kerkvannieuwpoort.nl onder de knop ‘gemeentebibliotheek’)We hopen dat de bibliotheek in de huidige en uit te breiden vorm aan die doelstelling mag gaan beantwoorden.
Het uitlenen We zijn erachter gekomen dat we als bibliotheek per uitgeleend boek 13 eurocent aan leenrecht moeten afdragen aan Stichting Leenrecht. We kunnen de boeken dus niet zonder lenersgeld uitlenen, omdat ons dat economisch gezien opzadelt met een aantal rode cijfers. We moeten per boek dus een uitleenbedrag vaststellen. Om aan de leenrecht verplichtingen te kunnen voldoen en tegelijk iets over te houden om nieuwe boeken aan te schaffen (om de bibliotheek up to date te houden), hebben wij besloten om 20 cent per boek per week als lenersgeld te innen.  Nu dit allemaal tot stand is gebracht, willen we jullie en u als gemeenteleden heel hartelijk uitnodigen om de gemeentebibliotheek te komen bewonderen en in gebruik te nemen. We hopen op maandag 15 juni om 18:30u de gemeentebibliotheek officieel te openen. U bent van harte uitgenodigd voor de feestelijke opening in de kleine zaal van het Hervormd Centrum. We geven dan nog een toelichting over de bibliotheek, u kunt vragen stellen en we hopen de eerste boeken te mogen uitlenen.
Van zeer jong tot zeer oud is iedereen van harte welkom! Tot dan?!
Hartelijke groeten namens alle medewerkers
Petra Korevaar,  Thonny v/d Wal,  Lianne Kroon,  Ina v/d Hoff,  Marian Ouwerkerk
 

De opening
Als u voor het eerst een of meerdere boeken hebt uitgezocht, wordt u in de computer ingevoerd als klant en worden de boeken op uw naam uitgeleend. U mag de boeken drie weken in bezit houden, waarbij de kosten dus 20 cent per boek per week bedragen. Deze kosten worden bij inlevering van de boeken dan door u betaald en door onze medewerker in de computer verwerkt. U staat dan in het systeem en kunt weer nieuwe boeken uitzoeken en lenen.
Vanaf de officiële opening hopen we op de maandagavonden open te gaan van 18:30u tot 20:00u, (zie agenda kerk-app) 
Het is dan voor gemeenteleden mogelijk om in de kleine zaal van het Hervormd Centrum de gemeentebibliotheek te bezoeken.

zondag 26 mei 2024 - Johannes 15:12-13
Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. -- Johannes 15:12-13