​​

Heilig Avondmaal

Voor praktische gegevens zoals data, ga naar Kerkdiensten > Heilig Avondmaal.

Meerdere zintuigen

Elke zondag wordt het Woord van God verkondigd. Het Evangelie komt tot ons via ons oor. Vijf keer per jaar wordt het Heilig Avondmaal bediend, vier keer in de ochtenddiensten en 1 maal op witte Donderdag in de avonddienst.
Dan komt datzelfde Woord van God via meerdere zintuigen tot ons: oor, oog, tast, smaak. 
We komen naar de tafel voorin de kerk, ontvangen daar een stukje brood en nemen een slokje wijn. In Mattheüs 26: 26-30 staat hoe Jezus in de kring van Zijn discipelen het Avondmaal heeft ingesteld. Proef en zie dat de HEERE goed is (Psalm 34: 9a).

Teken en zegel

Net als de Heilige Doop is het Heilig Avondmaal een sacrament (zichtbaar woord), bedoeld als teken en zegel voor de gelovigen. Het gebroken brood en de vergoten wijn verwijzen naar wat er gebeurde met Jezus Christus toen Hij gekruisigd werd. Hoe Zijn lichaam gebroken en Zijn bloed vergoten werd tot vergeving van onze zonden. Door het gebruik van het Avondmaal worden Gods beloften nog duidelijker voor ons (teken, uitbeelden) en nog vaster in ons (zegel, verzekeren).

Als patiënten aan tafel
Hoogtepunten bereiden we voor. Met het oog op het Avondmaal gaat het erom

* dat we onszelf kennen in de spiegel van God;
* dat we toch vertrouwen dat ons al onze zonden om Christus’ wil vergeven zijn;
* en dat we verlangen naar geloofsversterking en levensvernieuwing.

De reformator Calvijn schrijft: Ook is het Avondmaal een middel, dat God ons schenkt om aan onze zwakheid tegemoet te komen, om ons geloof te versterken, onze liefde te vermeerderen en ons te heiligen. Wij moeten het temeer gebruiken, naarmate ons tekort ons drukt. Wanneer wij als verontschuldiging om ons aan het Avondmaal te onttrekken, aanvoeren dat ons geloof nog zo zwak is en ons leven zo onvolkomen, doen we als een zieke die geen medicijn wil innemen, juist omdat hij ziek is.

Verleden, heden en toekomst
De Heilige Geest versterkt d.m.v. het Avondmaal het geloof in drievoud.
Dat betreft:

* het gedenken hoe Jezus in onze plaats heeft geleden en is gestorven (verleden).
* de gemeenschap met Hem en met elkaar (heden).
* de verwachting dat Jezus terugkomt en alles nieuw wordt (toekomst).

Tenslotte
Tijdens de diensten van voorbereiding, viering en dankzegging worden gedeelten gelezen uit het Formulier om het
Heilig Avondmaal te houden. Dit is een tekst uit de tijd van de Reformatie met toerusting (onderwijs over de betekenis)
en liturgie (o.a. gebeden en aanwijzingen voor de viering). 
Ga via de volgende link naar dit formulier: Formulier Heilig Avondmaal

Neem voor pastorale vragen contact op met de predikant of wijkouderling.

woensdag 19 juni 2024 - Jesaja 25:4-5
Bij u zijn zwakke mensen veilig, bij u kunnen arme mensen schuilen. Onze vijanden hebben ons geslagen, zoals hagel tegen een muur slaat. Ze gingen tekeer als een zware storm, ze waren zo fel als de brandende zon in een droge woestijn. Maar u hebt ons tegen hen beschermd, bij u zijn we veilig. U laat onze vijanden zwijgen, u laat hun geschreeuw verdwijnen. Net zoals u de hitte laat verdwijnen door de schaduw van een wolk. -- Jesaja 25:4-5