​​

Typering van onze gemeente

De hervormde gemeente Nieuwpoort wil Gemeente van Jezus Christus zijn. Dit is onze missie, maar bovenal het geschenk dat wij hebben ontvangen. Wij geloven dat God ons als gemeente tot Hem heeft geroepen om leden van één geestelijk Lichaam te zijn, waarvan Christus het Hoofd is (1Korinthe 12). Als Gemeente van Christus leven wij van de adem van de Geest, gevoed door het Woord van God, om Hem de eer te geven die Hem toekomt.

De Heilige Schrift, Gods Woord geïnspireerd door Zijn Geest, is het fundament van onze gemeente. Gods Woord bepaalt de ruimte waarin wij mogen leven en bepaalt de richting en ook de grenzen van al ons denken en handelen.

Als hervormde gemeente, voortgekomen uit de Reformatie, weten wij ons verbonden met de algemene belijdenisgeschriften van de kerk (de Apostolische Geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenissen van Nicea en van Athanasius) en met de drie Formulieren van Enigheid (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels).

Kenmerken van deze verworteling in de Reformatie zijn: het leven uit de genade die de Heere Jezus ons heeft gebracht – de nadruk op persoonlijk geloof (bekering en het onderhouden van een persoonlijke geloofsrelatie) – het centaal stellen van Gods Woord, Bijbelonderwijs en prediking – een tamelijk sobere eredienst (waarin wel ruimte is voor nieuwe impulsen) – ‘heiliging’ van het persoonlijke leven en het gemeenteleven (christen zijn in praktijk).

Wat de kerkelijke kaart van Nederland betreft, beweegt de hervormde gemeente Nieuwpoort zich binnen de Protestantse Kerk in Nederland op het snijvlak van de stromingen ‘Gereformeerde Bond’ en ‘Confessionele Vereniging’.

zondag 20 juni 2021 - Marcus 10:13-16
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’ Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. -- Marcus 10:13-16