​​

ANBI Status

Algemene gegevens

Naam ANBI: Hervormde gemeente te Nieuwpoort
Telefoonnummer: 0184609332
RSIN/Fiscaal nummer: 002522160
KvK: 76427501
Website adres: www.kerkvannieuwpoort.nl

E-mail: kerkrentmeesters@kerkvannieuwpoort.nl

Adres kerkgebouw: Binnenhaven 21
Postcode: 2965 AB
Plaats: Nieuwpoort
Postadres: Binnenhaven 19a
Postcode: 2965 AB
Plaats: Nieuwpoort

De Hervormde gemeente te Nieuwpoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is onze gemeente te typeren als “Gereformeerde Bond”

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Nieuwpoort.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 8).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Hier vindt u het beleidsplan 2020-2024 van onze gemeente.

In het beleidsplan staat de volgende missie: De Hervormde Gemeente Nieuwpoort wil Gemeente van de Heere Jezus Christus zijn. Dit betekent dat zij zich eigendom weet van de Heere Jezus Christus en dat zij tot Zijn eer wil leven en dienen
Dit is kort samengevat waar onze gemeente voor staat en wat de kerk van het beleidsplan is.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Als eerste is wordt er tweemaal per zondag een eredienst gehouden. Daarnaast zijn er tijdens het winterseizoen ook jeugdclubs, diverse soorten kringen ter verdieping van het geloof, kerktelefoonverzoekplatenprogramma, gemeenteavonden, ouderenmiddagen etc. Ook worden er door een aantal personen bezoeken gebracht aan de leden van de gemeente ter opbouw en ondersteuning in zowel het persoonlijk geloofsleven als voor praktische hulp.
Voor meer informatie over onze activiteiten verwijzen wij u graag naar ons kerkblad: Door de Poort. Deze kunt u vinden op onze website: www.kerkvannieuwpoort.nl

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten 
 

 

  Rekening.      

  Rekening.       

 Begroting           

  Begroting        
Baten       2021     2022      2022     2023

 Opbrengsten uit bezittingen

 €  7.747

   €  9.734

 €   8.000

   €   8.000

 Bijdragen gemeenteleden     

 € 121.299   € 113.252  € 122.383  € 121.083

 Subsidies en overige bijdragen van derden     

 €  6.283   €  6.283  €    250    €    450    

Totaal baten 

 € 135.329

 € 129.269

 € 130.633

  € 129.533
         
Lasten        

 Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers)    

 €  85.314   € 67.175  €    91.000   €  54.500

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk 

 €  13.187   € 8.502  €   11.550    € 12.250

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 € 0.00   € 0.00  €       0.00    €   0.00

 Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving)   

 € 21.760   € 22.644  €  28.760    €  44.260

 Salarissen (koster, organist e.d.)      

 € 2.627    € 2.575  €   2.650    €  2.700

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    

 € 2.078

   € 1.754  €   500    €  600

 Lasten overige eigendommen en inventarissen 

 € 0.00   € 0.00  €      0.00    €   0.00

Totaal lasten 

 € 124.966

  € 102.650

 € 134.460

   € 114.310

Resultaat (baten - lasten)

  € 10.363

  € 26.619

 €   10.818

   €  15.223

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

 

DIACONIE

A. Algemene gegevens omtrent de Diaconie.
Naam ANBI: Diaconie van de Hervormde gemeente te Nieuwpoort
Telefoonnummer: 0184609332
RSIN/Fiscaal nummer: 824113925
KvK: 76427560
Website adres: www.kerkvannieuwpoort.nl

E-mail: diaconie@kerkvannieuwpoort.nl

Adres: Binnenhaven 21
Postcode: 2965 AB
Plaats: Nieuwpoort
Postadres: Binnenhaven 19a
Postcode: 2965 AB
Plaats: Nieuwpoort

De Hervormde gemeente te Nieuwpoort is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Hervormde gemeente te Nieuwpoort.

B. Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 8).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewenden tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.kerkvannieuwpoort.nl/beleidsplan vindt u het beleidsplan 2014-2018 van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig – is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste activiteiten treft u hieronder aan.
– Het inzamelen van gaven o.a. tijdens de erediensten en het uitdelen hiervan.
– Leiding geven aan het jeugdwerk
– Faciliteiten en ondersteunen van het kerktelefoonsysteem
– Hulp aan ouderen / zwakkeren in de gemeente via de wijkdames

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:
In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Baten en Lasten
 

 

 Rekening.     

Rekening      

 Begroting   

Begroting   

Baten     2021   2022    2022    2023

 Opbrengsten uit bezittingen

 € 0,00

  € 0.00

 € 0,00

 € 0,00

 Bijdragen gemeenteleden     

 € 19.303   € 28.464  € 22.800  € 22.800

Totaal baten 

 € 19.303

  € 28.464

 € 22.800

 € 22.800

         
Lasten        

  Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en wereldwijd) 

 € 16.339   € 24.241  € 18.100  € 18.100

  Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) 

 € 0.00   € 0.00  € 0.00  € 0.00

 Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk  

 € 4.238   € 4.850  € 3.800  € 3.800

 Bijdragen aan andere organen binnen de kerk

 € 0.00

  € 0.00  €  0.00  € 0.00

  Lasten overige diaconale eigendommen en inventarissen   

 € 0.00   € 0.00  € 0.00  € 0.00

 Salarissen (koster, organist e.d.)      

 € 0.00   € 0.00  € 0.00  € 0.00

 Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente    

 € 0.00   € 0.00  € 0.00  € 0.00

  

       

Totaal lasten 

 € 20.577

  € 29.091

 € 21.900

 € 21.900

Resultaat (baten - lasten)

  - € 1.274

     -€ 627

  € 900

  € 900

 

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.
De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

zondag 26 mei 2024 - Johannes 15:12-13
Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. -- Johannes 15:12-13