​​

De diaken

Ontvangen en geven.

De diaconie zamelt gaven in van de gemeenteleden waarmee onze naasten in de breedste zin van het woord worden bijgestaan. De inzameling vindt plaats d.m.v. collecten tijdens de eredienst en d.m.v. persoonlijke giften. In principe is er tijdens de eredienst altijd een diaconale collecte. Daarnaast is er een inzameling tijdens het Heilig Avondmaal d.m.v. offerbekers op de tafel. Bij grote rampen en nood in de wereld wordt een extra inzameling gehouden d.m.v. een bus in de kerk waarin een ieder kan doneren.

Speciaal voor de GZB zijn er zogenaamde zendingsbusjes bij de deuren geplaatst.

Per kalenderjaar zijn er ongeveer 33 algemene diaconie collecten en 23 collecten voor een specifiek en benoemd doel (zogenaamde “gerichte collecten”) De opbrengst van de gerichte collecten word in de regel één op één uitbetaald aan het bestemde doel maar kunnen eventueel aangevuld worden met een extra gift. Ook wordt per kalenderjaar uit de opbrengst van de algemene diaconie collecten een van te voren vastgesteld aantal doelen voorzien van een gift.Daarnaast verleent de diaconie zo nodig stille hulp in haar omgeving. Deze hulp is altijd anoniem.

Het banknummer van de diaconie: NL36RABO0334553474

Bij een eventueel overschot op de jaarrekening wordt voor dit bedrag een goede bestemming gezocht. De doelstelling is alles wat ontvangen word te schenken aan zij die het meer nodig hebben.

De doelen op het collecterooster, alsmede de bestemming voor de giften worden jaarlijks beoordeeld en vastgesteld tijdens een speciale vergadering van de diaconie in de maand Oktober. Hiervoor wordt de gemeente opgeroepen suggesties en voorstellen aan te dragen.

Per kwartaal worden de opbrengsten aan de gemeenteleden bekend gemaakt. In het voorjaar van het opvolgende jaar worden de jaarcijfers van de diaconie aan de gemeente gepresenteerd d.m.v. publicatie in het gemeenteblad “Door De Poort” en door presentatie op een gemeenteavond. Daarnaast worden de cijfers ter goedkeuring aangeboden aan een door de PKN toegewezen accountant. Na goedkeuring worden ze toegestuurd aan de PKN.

Overzicht van de stichtingen, verenigingen en instellingen waarvoor gecollecteerd wordt:

Stichting de   Pietersberg – De Herberg http://www.pdcdeherberg.nl/steun-de-herberg.html?id=133
IZB http://www.izb.nl/
Stichting Open   Doors http://www.opendoors.nl/
Stichting Woord en   Daad http://www.woordendaad.nl/
Christenen voor   Israël http://christenenvoorisrael.nl/
Leefgemeenschap   Zilt http://www.leefgemeenschapzilt.nl/
Stichting Hulp   Oost Europa http://www.hulpoosteuropa.nl/
Stichting De   Ondergrondse Kerk http://www.sdok.nl/sdok/
Stichting De Hoop   GGZ http://www.dehoop.org/
Stichting Zuid   Oost Azië http://www.zoa.nl/
Hervormd   Gereformeerde Jeugd Bond http://www.hgjb.nl/
Nederlands Bijbel   Genootschap http://www.bijbelgenootschap.nl/
Stichting   Friedensstimme http://www.friedensstimme.nl/
De Baanderij /   Stichting Proplan http://www.debaanderij.nl/index.php/pages/view/hulpverlening/6/
Luisterend Dienen http://www.luisterenddienen.nl/info.aspx?page=14061

Overzicht van de stichtingen, verenigingen en instellingen die een giften ontvangen:

Stichting De   Ondergrondse Kerk http://www.sdok.nl/sdok/
Stichting Eleos http://www.eleos.nl
Vereniging Op Weg   met de Ander http://www.opwegmetdeander.nl/
Stichting De   Schuilplaats http://www.stichtingschuilplaats.nl/
IZB http://www.izb.nl/
Stichting De Hoop   GGZ http://www.dehoop.org/
Hervormd   Gereformeerde Jeugd Bond http://www.hgjb.nl/
Vereniging   Bartimeus – Sonneheerd http://www.steunbartimeus.nl/
Studiefonds v. d.   Gereformeerde Bond http://www.gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/fondsen/studiefonds
Leerstoelfonds   v.d. Gereformeerde Bond http://www.gereformeerdebond.nl/gereformeerde-bond/fondsen/leerstoelfonds
Stichting Kracht   naar Kruis http://krachtnaarkruis.nl/
Stichting Woord en   Daad http://www.woordendaad.nl/
PIT Pro Rege http://www.pitprorege.nl/pages/2012/7/DFM.html
Vrienden v.d.   Christelijke Blinden Bibliotheek http://www.cbb.nl/
Stichting Open   Doors http://www.opendoors.nl/
Stichting de   Pietersberg – De Herberg http://www.pdcdeherberg.nl/steun-de-herberg.html?id=133
zondag 26 mei 2024 - Johannes 15:12-13
Ik geef jullie deze regel: Houd van elkaar, net zoals ik van jullie houd. Het grootste bewijs van liefde is dat iemand wil sterven voor zijn vrienden. -- Johannes 15:12-13