​​

Ouderling van dienst

De taken van een ouderling

Ouderling van dienst.
De ouderlingen doen volgens onderlinge afspraak en bij toerbeurt dienst als ouderling-van-dienst.
Dit houdt in dat deze ouderling voorafgaande aan de dienst, in de consistorie voorgaat in gebed en zo een zegen vraagt over de dienst.
Na binnenkomst van de kerkenraad blijft de ouderling-van-dienst bij de predikant zitten tijdens de voorzang.
Direct daarna geeft hij de predikant een handdruk en wenst hem Gods zegen toe. Aan het eind van de dienst, na het uitspreken van de
zegen, geeft de ouderling de predikant opnieuw een hand en in de consistorie sluit hij af met gebed.
Niet alleen op zondag heeft de ouderling ’dienst’, maar gedurende de hele week staat hij, indien nodig de predikant bij.

Censura Morum.
Bij het Censura Morum is niet alleen de predikant aanwezig, maar ook een ouderling .
De mogelijkheid tot Censura Morum staat altijd in de Zaaier vermeld en wordt voorafgaand aan de dienst afgekondigd.

Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal heeft de ouderling de taak de tafel heilig te houden. Wanneer de uitnodiging klinkt, zal
bij iedere tafel als eerste een ouderling plaatsnemen naast de predikant.  De ouderling heeft dus een iets andere taak dan de
diaconale tafelwachten.

Huwelijk.
Wanneer een bruidspaar aan de kerkenraad gevraagd heeft om kerkelijke inzegening en de kerkenraad daarmee ingestemd
heeft en het bekendgemaakt is aan de gemeente, behoren de ambten van ouderling en diaken aanwezig te zijn tijdens de
huwelijkdienst.
Namens de gemeente heeft de ouderling-van-dienst  het voorrecht om de huwelijksbijbel aan het bruidspaar te overhandigen.

Begrafenis.
Bij het overlijden van een gemeentelid, kan op een aantal momenten een beroep worden gedaan op de ouderling-van-dienst, maar
ook op de overige kerkenraadsleden, bijv. de wijkouderling. Het kan zijn dat de familie van de overledene het op prijs stelt dat er
aan het eind van iedere avond ( zo rond 21.30 à 22.00 uur ) een kerkenraadslid langskomt, om met de familie de voorbije dag te
bespreken en die dag af te sluiten met schriftlezing en gebed.
De kerkenraad probeert als geheel te gaan condoleren, wanneer de condoleance gehouden wordt.
Als de predikant gevraagd wordt een taak bij de begrafenis te vervullen, dan zal de ouderling- van- dienst de eerst gevraagde
persoon zijn, om de predikant bij te staan.

Consistorie.
De ouderlingen vormen, samen met de predikant, het consistorie. Zij bespreken de pastorale aangelegenheden van de gemeente.
Ook wordt gezocht naar toerusting van elkaar, d.m.v. Bijbelstudie of bezinning op een thema.

Huisbezoek.
Tijdens de wintermaanden vindt het huisbezoek plaats waarbij de wijkouderling en de wijkdiaken de gemeenteleden in
hun wijk bezoeken. Zij bespreken dan pastorale en geloofszaken die er leven.

Wijkteam.
De dames van het wijkwerkteam werken samen met de betreffende wijkouderling.
De wijkouderling bezoekt de nieuwe bewoners in de wijk en hij geeft aan de wijkdames door op welk nieuw adres er een
bezoekje gebracht kan worden.

Tachtigjarigen en ouder.
Gemeenteleden die tachtig jaar en ouder zijn, worden minimaal eenmaal per jaar bezocht door de wijk ouderling.

TAKEN voor de OUDERLING-VAN-DIENST tijdens de erediensten.
Daar waar nodig in overleg met predikant of kandidaat.
De taken van een ouderling-van-dienst:
Hij moet uiterlijk een kwartier vóór aanvang van de dienst aanwezig zijn Hij ontvangt de predikant en neemt de liturgie en
orde van dienst met de predikant door. Hij informeert de gastpredikant over: voorbeden en huis afspraken.

Een gastpredikant hoeft  genoemde zieke en herstellende gemeenteleden niet bij name te noemen, behalve wanneer er op dezelfde
zondag geen eigen predikant voorgaat. Indien het wel nodig is, zorgt de eigen predikant voor het aanleveren van de informatie. 
Het afkondigen en het gedenken van een overleden gemeentelid vindt altijd plaats in de morgendienst, voorafgaand van de
afkondigingen, aansluitend zingen staande een passende psalm. 
In de avonddienst wordt het overlijden alleen afgekondigd.

De microfoon op de kansel word door de koster bediend. de draadloze microfoon van de predikant in de consistorie
aanzetten;  als het orgel speelt wordt de microfoon van de predikant automatisch uitgeschakeld;
De voorbeden:
Spreekt voor en na de dienst een consistoriegebed uit en blijft in de consistorie tot de predikant vertrekt.
Helpt tijdens de dienst bij onverwachte problemen.
Ontvangt echtparen/doopouders/belijdenis kandidaten in de consistorie, zorgt samen met de predikant voor het invullen van
de kerkelijk formulieren.
Informeert bij ongemelde afwezigheid van een ambtsdrager naar de reden daarvan.

woensdag 19 juni 2024 - Jesaja 25:4-5
Bij u zijn zwakke mensen veilig, bij u kunnen arme mensen schuilen. Onze vijanden hebben ons geslagen, zoals hagel tegen een muur slaat. Ze gingen tekeer als een zware storm, ze waren zo fel als de brandende zon in een droge woestijn. Maar u hebt ons tegen hen beschermd, bij u zijn we veilig. U laat onze vijanden zwijgen, u laat hun geschreeuw verdwijnen. Net zoals u de hitte laat verdwijnen door de schaduw van een wolk. -- Jesaja 25:4-5