​​

Ouderling van dienst

De taken van een ouderling

Ouderling van dienst.
De ouderlingen doen volgens onderlinge afspraak en bij toerbeurt dienst als ouderling-van-dienst.
Dit houdt in dat deze ouderling voorafgaande aan de dienst, in de consistorie voorgaat in gebed en zo een zegen vraagt over de dienst.
Na binnenkomst van de kerkenraad blijft de ouderling-van-dienst bij de predikant zitten tijdens de voorzang.
Direct daarna geeft hij de predikant een handdruk en wenst hem Gods zegen toe. Aan het eind van de dienst, na het uitspreken van de
zegen, geeft de ouderling de predikant opnieuw een hand en in de consistorie sluit hij af met gebed.
Niet alleen op zondag heeft de ouderling ’dienst’, maar gedurende de hele week staat hij, indien nodig de predikant bij.

Censura Morum.
Bij het Censura Morum is niet alleen de predikant aanwezig, maar ook een ouderling .
De mogelijkheid tot Censura Morum staat altijd in de Zaaier vermeld en wordt voorafgaand aan de dienst afgekondigd.

Heilig Avondmaal.
Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal heeft de ouderling de taak de tafel heilig te houden. Wanneer de uitnodiging klinkt, zal bij iedere
tafel als eerste een ouderling plaatsnemen naast de predikant.  De ouderling heeft dus een iets andere taak dan de diaconale tafelwachten.

Huwelijk.
Wanneer een bruidspaar aan de kerkenraad gevraagd heeft om kerkelijke inzegening en de kerkenraad daarmee ingestemd heeft en het
bekendgemaakt is aan de gemeente, behoren de ambten van ouderling en diaken aanwezig te zijn tijdens de huwelijkdienst.
Namens de gemeente heeft de ouderling-van-dienst  het voorrecht om de huwelijksbijbel aan het bruidspaar te overhandigen.

Begrafenis.
Bij het overlijden van een gemeentelid, kan op een aantal momenten een beroep worden gedaan op de ouderling-van-dienst, maar ook op
de overige kerkenraadsleden, bijv. de wijkouderling. Het kan zijn dat de familie van de overledene het op prijs stelt dat er aan het eind van
iedere avond ( zo rond 21.30 à 22.00 uur ) een kerkenraadslid langskomt, om met de familie de voorbije dag te bespreken en die dag af te
sluiten met schriftlezing en gebed. De kerkenraad probeert als geheel te gaan condoleren, wanneer de condoleance gehouden wordt.
Als de predikant gevraagd wordt een taak bij de begrafenis te vervullen, dan zal de ouderling- van- dienst de eerst gevraagde persoon zijn, om
de predikant bij te staan.

Consistorie.
De ouderlingen vormen, samen met de predikant, het consistorie. Zij bespreken de pastorale aangelegenheden van de gemeente.
Ook wordt gezocht naar toerusting van elkaar, d.m.v. Bijbelstudie of bezinning op een thema.

Huisbezoek.
Tijdens de wintermaanden vindt het huisbezoek plaats waarbij de wijkouderling en de wijkdiaken de gemeenteleden in hun wijk bezoeken.
Zij bespreken dan pastorale en geloofszaken die er leven.

Wijkteam.
De dames van het wijkwerkteam werken samen met de betreffende wijkouderling.
De wijkouderling bezoekt de nieuwe bewoners in de wijk en hij geeft aan de wijkdames door op welk nieuw adres er een bezoekje gebracht kan worden.

Tachtigjarigen en ouder.
Gemeenteleden die tachtig jaar en ouder zijn, worden minimaal eenmaal per jaar bezocht door de wijk ouderling.

TAKEN voor de OUDERLING-VAN-DIENST tijdens de erediensten.
Daar waar nodig in overleg met predikant of kandidaat.
De taken van een ouderling-van-dienst:
Hij moet uiterlijk een kwartier vóór aanvang van de dienst aanwezig zijn Hij ontvangt de predikant en neemt de liturgie en orde van dienst met
de predikant door. Hij informeert de gastpredikant over: voorbeden en huis afspraken.

Een gastpredikant hoeft  genoemde zieke en herstellende gemeenteleden niet bij name te noemen, behalve wanneer er op dezelfde
zondag geen eigen predikant voorgaat. Indien het wel nodig is, zorgt de eigen predikant voor het aanleveren van de informatie. 
Het afkondigen en het gedenken van een overleden gemeentelid vindt altijd plaats in de morgendienst, voorafgaand van de afkondigingen, aansluitend
zingen staande een passende psalm. 
In de avonddienst wordt het overlijden alleen afgekondigd.

De microfoon op de kansel word  door de koster bediend. de draadloze microfoon van de predikant in de consistorie aanzetten;  als het orgel
speelt wordt de microfoon van de predikant automatisch uitgeschakeld;
De voorbeden:
Spreekt voor en na de dienst een consistoriegebed uit en blijft in de consistorie tot de predikant vertrekt.
Helpt tijdens de dienst bij onverwachte problemen.
Ontvangt echtparen/doopouders/belijdenis kandidaten in de consistorie, zorgt samen met de predikant voor het invullen van de kerkelijk formulieren.
Informeert bij ongemelde afwezigheid van een ambtsdrager naar de reden daarvan.

maandag 27 maart 2023 - Johannes 14:27
Ik geef jullie mijn vrede. De vrede die deze wereld jullie kan geven, duurt maar kort. Maar mijn vrede blijft altijd bij jullie. Wees niet bang, verlies de moed niet. -- Johannes 14:27