​​

Verkiezing ambtsdragers

Binnenkort zal de ambtsdragers verkiezing worden gehouden voor de ambtsdragers die aan het
einde van dit jaar aftreden of herkiesbaar zijn.

De belijdende leden van de gemeente worden daarom opgeroepen om namen in te dienen van
personen die zij geschikt acht tot:
- het ambt van ouderling belast met het pastoraat van de gemeente  
- het ambt van diaken

Eveneens bestaat er de mogelijkheid om, zo het nodig wordt geacht, een tegenkandidaat in te dienen
bij de herverkiezing van: 
- het ambt van diaken
- het ambt van kerkrentmeester.

Namen kunnen schriftelijk en ondertekend worden ingediend tot en met maandag 4 november 12.00 uur
bij de scriba Daan Lekkerkerker of in de brievenbus bij het Havenlicht.
Vermeld bij de namen ook het ambt of de functie, waarvoor u de naam van de persoon wilt indienen.
Vanwege de vacatures willen wij als kerkenraad u vragen om dit werk te gedenken in uw voorbeden.

Heeft u vragen? Neemt u bij voorkeur contact op met uw wijkouderling.
Ps1. Bent u niet in staat om een geheel of gedeeltelijk ingevulde brief af te geven neemt
u dan contact op met uw scriba. Wij komen dan de door u voorgedragen namen afhalen.
Ps2. Indien u  om redenen  van gezondheid of leeftijd niet in staat bent om te stemmen let u dan op
de berichtgeving in de komende zaaiers.

Download hier het document voor het invullen van de namen.

zondag 20 juni 2021 - Marcus 10:13-16
Er waren mensen die kinderen bij Jezus brachten. Ze wilden graag dat hij de kinderen zou aanraken. Maar de leerlingen hielden die mensen tegen. Toen Jezus dat zag, werd hij kwaad. Hij zei: ‘Laat die kinderen bij me komen. Houd ze niet tegen. Want Gods nieuwe wereld is er juist voor hen. Luister goed naar mijn woorden: Je moet openstaan voor Gods nieuwe wereld. Net zoals een kind dat doet. Anders kun je er niet binnenkomen.’ Jezus sloeg zijn armen om de kinderen heen. Hij legde zijn handen op hen en zegende hen. -- Marcus 10:13-16